ตัวแทนจำหน่าย

กรณีตัวแทนจำหน่ายทำการทุจริต ทางบริษัทไม่ขอรับผิดชอบใดๆ เพราะตัวแทนจำหน่ายทุกร้านค้าซื้อขาดกับทางบริษัท*